W 2023 roku w dalszym ciagu będziemy regularnie informować o bieżących informacjach ze świata dotacji. Chcemy wspierać Państwa firmy w realizacji ambitnych projektów badawczo-rozwojowych, dlatego każdego dnia sprawdzamy najnowsze doniesienia dotyczące postępów prac nad dokumentami programów dotacyjnych na lata 2021-2027.

O jakie dofinansowanie możesz aplikować już w styczniu? Sprawdź w poniższym zestawieniu o dotacjach dla firm.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART

Ścieżka SMART w ramach programu FENG to możliwość sfinansowania projektów ułożonych w moduły obligatoryjne i fakultatywne. Prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie innowacji, centra badawczo-rozwojowe, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, cyfryzacja, wzrost kompetencji zespołu; to naprawdę szeroki zakres tematyczny Ścieżki SMART i duża elastyczność w formowaniu projektu dopasowanego do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa małe, średnie, duże, konsorcja i jednostki naukowe.

Poziom dofinansowania
Będzie uzależniony od typów działań w ramach programu.

Terminy składania wniosków
 Pierwsze terminy pojawią się w pierwszym kwartale 2023 roku.

W momencie, w którym czekamy na publikację Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Ścieżka SMART, warto dowiedzieć się więcej o całej koncepcji i założeniach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Opowiadaliśmy o nim w grudniu, podczas tego wydarzenia.

Kredyt na Innowacje Technologiczne (BGK)

Kredyt na Innowacje Technologiczne to wsparcie dla firm na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych. Jest to jedna z form finansowania w ramach opisanego wyżej programu FENG. Możesz otrzymać Kredyt na Innowacje Technologiczne, jeśli planujesz rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone produkty, procesy czy usługi, powstałe w wyniku Twoich lub zakupionych prac B+R. Kredyt możesz wykorzystać na zakup nowych linii technologicznych, maszyn, urządzeń produkcyjnych, gruntów, nieruchomości, prac budowlanych czy WNiP.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, które chcą wdrożyć zakończone prace badawczo-rozwojowe, polegające na opracowaniu nowego/udoskonalonego produktu lub procesu produkcyjnego.

Poziom dofinansowania
Jest zależny od mapy pomocy regionalnej. Poziom dofinansowania może osiągnąć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Terminy składania wniosków
BGK zapowiada, że programy zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Kredyt Ekologiczny (BGK)

Kredyt Ekologiczny (BGK) to nowy mechanizm finansowania w ramach programu FENG. Będzie wspierał inwestycje, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Sfinansuje też koszty wdrożenia nowych energooszczędnych produktów, usług i procesów, zmniejszających zużycie energii przez przedsiębiorcę lub użytkowników końcowych. Dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z modernizacją infrastruktury lub zwiększeniem energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, które planują działania inwestycyjne wywołujące uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Poziom dofinansowania
Jest zależny od mapy pomocy regionalnej.Premia ekologiczna może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków
Pierwsze nabory wniosków na Kredyt Ekologiczny zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2023 roku.

Widzisz w swojej firmie potrzeby inwestycji ekologicznych? Sprawdź Kredyt Ekologiczny.

Program Polska Wschodnia

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to środki na rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury w województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim (z wyłączeniem Warszawy i przyległych do niej powiatów). Największą pulę przeznaczono na rozwój MŚP w zakresie automatyzacji i robotyzacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Ciekawą formą wsparcia jest również Platforma startowa dla nowych pomysłów – szansa na finansowanie start-upów.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie. Program ma również szereg działań skierowanych do samorządów i instytucji publicznych.

Poziom dofinansowania
Możesz liczyć na dofinansowanie do 85% kosztów projektu.

Terminy składania wniosków
Pierwszych naborów możemy spodziewać się w I kwartale 2023 roku.

Rozwijasz firmę w Polsce Wschodniej? Sprawdź Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS) to środki na rozwój infrastruktury publicznej. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w takich obszarach jak gospodarka o obiegu zamkniętym, OZE czy infrastruktura energetyczna.

Dla kogo
Przedsiębiorstwa mikro/małe, średnie i duże. Program ma szereg działań skierowanych do samorządów i instytucji publicznych.

Poziom dofinansowania
Możesz liczyć na dofinansowanie do 100% kosztów projektu (przy połączeniu finansowania unijnego i krajowego).

Terminy składania wniosków
Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów. Pierwszych naborów możemy spodziewać się w I kwartale 2023 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wsparcie dla przemysłu energochłonnego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to dofinansowanie udzielane w formie pożyczki preferencyjnej z premią. Możesz otrzymać 100% pożyczki na koszty kwalifikowalne w planowanej przez Ciebie inwestycji, mającej na celu zmniejszenie emisyjności energochłonnych procesów w Twoim przedsiębiorstwie. W ramach tego programu możesz sfinansować przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie presji przemysłu na środowisko poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości zużywanych surowców, czy stosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, które posiadają tytuł prawny do instalacji energochłonnej.

Poziom dofinansowania
Premia, o której mowa w programie NFOŚiGW może wynieść do 40% wartości pożyczki, zmniejszającej kwotę do spłaty. Wysokość udzielonej pożyczki może wynieść od 5 MLN do 2 MLD zł.

Terminy składania wniosków
Nabór trwa do 22 grudnia 2023 r.

Potrzebujesz inwestycji w zmniejszenie energochłonności w przedsiębiorstwie? Sprawdź NFOŚiGW.

Agencja Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (ABM/2022/6) umożliwia sfinansowanie badań klinicznych realizowanych w ramach programu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych.

Dla kogo?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe oraz ich konsorcja z jednostkami naukowymi i badawczymi.

Poziom dofinansowania
Jest zależny od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Maksymalne dofinansowanie to nawet 40 mln eur.

Terminy składania wniosków
Masz czas na. złożenie wniosku do 23 lutego 2023 roku.

Masz w planach badania kliniczne? Sprawdź ABM/2022/6.

EIC Accelerator (Horyzont Europa)

Głównym celem programu EIC Accelerator jest dofinansowanie przełomowych badań i innowacji. Dotację można przeznaczyć na innowacje technologiczne i nietechnologiczne (społeczne lub usługowe), które charakteryzują się przełomowością i mają duży potencjał wdrożeniowy. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia, zakup towarów i usług, wydatki związane z pracami B+R, rozwój i demonstrację technologii oraz podwykonawstwo i koszty poniesione w trakcie podróży.

Dla kogo?
Firmy MŚP oraz small mid-cap (do 500 osób), które posiadają produkt lub technologie na 5/6 poziomie gotowości technologicznej (TRL): dokonano już demonstracji prototypu.

Poziom dofinansowania
Od 2,5 do 15 mln euro.

Terminy składania wniosków
Nabór do EIC Accelerator jest ciągły.

Chcesz wiedzieć więcej lub sprawdzić, czy Twój projekt ma szansę w tym programie? Sprawdź dofinansowanie EIC Accelerator.