Polskie przedsiębiorstwa, czekając na uruchomienie środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2021-2027, nie mają w roku 2022 wielu możliwości do uzyskania wsparcia, tym bardziej na sfinansowanie działań mających doprowadzić do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości starając się zapełnić lukę, ogłosiła w lipcu nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Jakie są podstawowe założenia konkursu „Wdrażanie innowacji w MŚP”?

Celem przedmiotowego konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest udzielenie pomocy w sfinansowaniu procesu wytworzenia zarówno innowacyjnych produktów jak i wdrożenia w firmach innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrażanie wyników prac B+R.

Konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 pozwoli sfinansować szereg działań, które pomogą przedsiębiorstwom przejść przez proces wdrożenia na rynek jego własnej innowacji. W rezultacie, konkurs ten ma na celu zwiększenie potencjału MŚP w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku lub wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa bądź technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Kto może ubiegać się o środki?

O dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa o statusie MŚP – mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy powinni spełniać kilka dodatkowych warunków. Przedsiębiorstwa te zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy. Tym samym do przedmiotowego konkursu, nie mogą aplikować podmioty nowo utworzone. Ponadto, przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie (2019-2021) osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN.

Firmy, chcące ubiegać się przyznanie dofinansowania na wdrażanie innowacji w ramach przedmiotowego poddziałania muszą należeć od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:

 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
 • przedsiębiorstwa należące do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jeden reprezentuje makroregion Polski Wschodniej,
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Makroregion Polski Wschodniej

Jak wspomniano powyżej, dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1, kierowane jest do przedsiębiorców reprezentujących Makroregion Polski Wschodniej, który obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Jakie warunki powinieneś spełnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

Mając powyższe na uwadze, należy przede wszystkim podkreślić, iż projekty ubiegające się dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu powinny być realizowane na terytorium conajmniej jednego z województw należących do Makroregionu Polski Wschodniej.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jak już wcześniej wspomniano, dofinansowanie będzie przyznawane projektom dotyczącym inwestycji początkowej.

Jako inwestycję początkową należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu albo dywersyfikacją produkcji zakładu istniejącego poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie albo zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.

Decydując się na aplikowanie o środki na wdrażanie innowacji w MŚP, należy pamiętać, iż okres realizacji projektów nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia tj. 31 grudnia 2023 r.

Na jakie koszty możesz uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nieruchomości,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • zakup usług doradczych na rzecz MŚP świadczonych przez doradców zewnętrznych nie mających charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie związanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorcy,
 • zakup usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych)
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla wypłacanej zaliczki.

Należy zaznaczyć, iż w ramach poddziałania 1.3.1 nie można uzyskać dofinansowania na zakup wyników prac B+R.

Jakie są warunki finansowania i rodzaj wsparcia jaki możesz otrzymać?

Z uwagi na fakt, iż poszczególne kategorie kosztów są przyznawane na podstawie różnych rodzajów pomocy, intensywność wsparcia, będzie zależeć od konstrukcji projektów i rodzajów kosztów jakie przedsiębiorstwa będą chciały kwalifikować. Natomiast faktem jest, iż intensywność nie może przekroczyć 85% dla usług doradczych i 70% na działania inwestycyjne.

Intensywność na działania inwestycyjne uzależniona jest dodatkowo od wielkości firmy: dla średnich przedsiębiorców wynosi 60%, dla mikro i małych 70%).

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 10 mln PLN.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Nabór do niniejszego konkursu zaplanowano w terminie od 12 lipca 2022 do 5 sierpnia 2022 r. Termin ten, może ulec skróceniu jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru projektów o dofinansowanie przekroczy 150 mln PLN.

Jednakże o skróceniu terminu naboru Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformuje nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem jego zakończenia.

Kryteria oceny projektów

Projekty ubiegające się o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:

 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania,
 • Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej,
 • Przedmiot projektów nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia,
 • Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego,
 • Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji,
 • Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania form inwestycji początkowej,
 • Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu,
 • Przygotowanie do realizacji projektu,
 • Wydatki w ramach projektu są kwalifikowane, racjonalne i uzasadnione,
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele,
 • Członkostwo wnioskodawcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym,
 • Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia,
 • Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Ocena wniosków ubiegających się o przyznanie dofinansowania trwać będzie od 75 do 90 dni liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków.

Kryteria rozstrzygające

W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie na wdrażanie innowacji w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego.

W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności projektów na liście ocenianych projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryterium rozstrzygającym), kolejność projektów ustala się według stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, iż trwa teraz okres przejściowy wynikający z przesuwania terminu uruchomienia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Polskie przedsiębiorstwa nie ma ją wiele możliwości z skorzystania z dotacji krajowych, tym bardziej nakierowanych na działania inwestycyjne.

Udział w programie Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, może stanowić w roku 2022 jedyną szansę dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na uzyskanie zewnętrznego finansowania stymulujących ich dalszy rozwój zapewniając możliwości dofinansowania działań ułatwiających proces wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej.

W InnovaTree oferujemy państwu profesjonalną pomoc oraz stałą współpracę poprzez pozyskiwanie dotacji unijnych, oraz ich kompleksowe rozliczanie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzaniu projektami oraz w kompleksowej obsłudze firm, co potwierdzają pozytywne opinie naszych klientów.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND