NCBR ogłosił kolejne konkursy 

W drugim tygodniu stycznia NCBR ogłosił kolejne konkursy dla Poddziałania 1.1.1 PO IR, znanego pod hasłem Szybka Ścieżka (pierwotnie zakładano przeprowadzenie oceny wniosku w zaledwie dwa miesiące, praktyka pokazała, że jest to nierealne i należy brać pod uwagę okres dwukrotnie dłuższy). 

Obserwując wieloletnie kierunki zmian w przedmiotowym konkursie należy stwierdzić, że edycja aktualna to dalsze kroki w stronę ułatwienia przedsiębiorcom skutecznego aplikowania o wsparcie na realizację prac B+R. Ułatwienia te mają charakter przede wszystkim proceduralny – wskazać tutaj należy m.in. rozszerzanie zakresu możliwych udoskonaleń projektu na etapie jego oceny merytorycznej. To istotna zmiana, pozwalająca na „dopasowanie” dokumentacji do oczekiwań danego składu ekspertów, który jest w dużej mierze losowy, co przy stosunkowo subiektywnym sposobie sformułowania kryteriów wyboru projektów, w dalszym ciągu mocno uzależnia ocenę od indywidualnych preferencji oceniających.

W aktualnym konkursie zezwolono na dokonywanie zmian we wszystkich kluczowych kryteriach wyboru, w szczególności możliwość doprecyzowania opisu zagadnień technologicznych i poszczególnych zadań. Wprowadzane przez NCBR zmiany prowadzą do sytuacji, w której praktycznie cały zakres projektu może być przedmiotem „negocjacji” z panelem ekspertów. Stoi za tym wspomniane już dążenie Instytucji Pośredniczącej do przyspieszenia tempa wydatkowania alokacji. Istnieje jednak ryzyko, że dopuszczenie tak szerokiego zakresu zmian w jeszcze większym stopniu wydłuży proces oceny.

Nowości obserwujemy także na poziomie sposobu sformułowania poszczególnych kryteriów, przede wszystkim ograniczono ich liczbę. Trudno jednoznacznie ocenić, czy zmiana taka okaże się korzystna – kryteria w wydaniu z lat ubiegłych, pod względem zakresu merytorycznego, stanowiły stosunkowo spójną całość i w ocenie zespołu InnovaTree nie stanowiły istotnej bariery w skutecznym aplikowaniu o dotację na prace B+R. Aktualnie, pewne wątpliwości może budzić wprowadzenie szerokiego i łączącego kwestie logiki projektowej oraz nowości rezultatów kryterium sformułowanego pod stosunkowo abstrakcyjnym określeniem „Istota projektu”. Należy założyć, że zmniejszanie liczby kryteriów ma na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości ekspertów do odrzucania projektów, na zasadzie „mniej kryteriów – mniej okazji do negatywnej oceny”. Patrząc jednak od strony metodyki i przejrzystości systemu, jest to krok wstecz.

Zmniejszenie liczby kryteriów ma na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości ekspertów do odrzucania projektów, na zasadzie: mniej kryteriów – mniej okazji do negatywnej oceny.

Podsumowując

Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do środków PO IR 1.1.1  i można oczekiwać, że skutek taki faktycznie zostanie osiągnięty – należy spodziewać się wyższych niż w latach ubiegłych wskaźników sukcesu na poziomie „projekty złożone/projekty dofinansowane”. Jednocześnie, nie ulega wątpliwości, że w dalszym ciągu kwestią kluczową będzie po prostu przygotowanie spójnego, przemyślanego i odpowiadającego na potrzeby rynku projektu, o jasno sprecyzowanych zagadnieniach technologicznych oraz jednoznacznych, mierzalnych kamieniach milowych.

Konkurs Szybka Ścieżka został podzielony na rundy

Konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. W dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, trwać będzie nabór na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). W rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Terminy naborów POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka w pierwszej połowie roku 2020:

  • przedsiębiorstwa duże: 7.02 – 3.04
  • przedsiębiorstwa MŚP: 4.04 – 1.06

Zachęcamy do kontaktu i współpracy w ramach formułowania Państwa pomysłów na prace B+R w obszarze innowacji produktowych oraz procesowych. Przypominamy, że rok 2020 jest ostatnim rokiem obecnej perspektywy budżetowej UE – na kolejne dotacje będziemy musieli poczekać przynajmniej do roku 2022!