Rozwój przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na rozwoju nowych technologii, opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług czy rozwoju infrastruktury, ale przede wszystkim na rozwoju kadr. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Ścieżka SMART – wsparcie udzielane w ramach programu FENG.Ścieżka SMART pozwala bowiem na finansowanie nie tylko prac badawczych i kosztów rozwoju nowych produktów, ale także finansowanie działań mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników.

Jak skorzystać z modułu Kompetencje?

O tym, jak i w jakich sytuacjach warto skorzystać z Modułu Kompetencje, opowiemy na przykładach.

Przykład 1.
Załóżmy, że duża firma prosperująca w branży chemicznej z Krakowa w ramach projektu badawczo-rozwojowego planuje wykorzystywać nowoczesną aparaturę służącą do analizy próbek produktów gumowych. Dostawca urządzeń zapewnił, że dla dwóch pracowników przewidziane jest godzinne przeszkolenie z obsługi. Wnioskodawca obawia się jednak, czy krótki instruktaż dla wąskiej grupy osób jest wystarczający wobec znacznego skomplikowania procedur pomiarowych.

Co może zrobić firma? Zaplanować w ramach Modułu Kompetencje bardziej szczegółowe szkolenie z obsługi urządzeń dla takiej liczby osób, która jest niezbędna do wykonywania pomiarów w projekcie. Nawiązano zatem kontakt z ekspertem w dziedzinie analiz wykonywanych tą metodą. W ramach projektu sfinansowany zostanie koszt przyjazdu eksperta do zakładu, jego zakwaterowanie oraz honorarium. Zakupione zostaną niezbędne podręczniki oraz inne materiały szkoleniowe dla kilkunastu pracowników biorących udział w szkoleniu. Zaplanowano wynajem sali szkoleniowej dla części teoretycznej spotkania, a w trakcie szkolenia przewidziano poczęstunek z pyszną kawą i ciastkiem. Wszystkie te koszty będą kosztami kwalifikowanymi w Module Kompetencje.

Przykład 2.
Prezes zarządu średniej wielkości firmy z Warszawy przygotowując projekt badawczo-rozwojowy uznał, że chciałby podszkolić się w zakresie technik negocjacji z potencjalnym klientem. Zaplanował więc dodatkowo Moduł Kompetencje, w ramach którego chciałby pojechać na tygodniowe szkolenie do Niemiec.

Mimo iż szkolenia zagraniczne są dozwolone w Module Kompetencje, to prezes nie może skorzystać z finansowania, ponieważ szkolenia kadry zarządzającej nie są kosztem kwalifikowanym w projekcie, a kompetencje w obszarze handlowym nie są bezpośrednio związane z projektem badawczo-rozwojowym.

Co sfinansujesz w ramach tego modułu?

Realizowanie projektu badawczo-rozwojowego oraz wdrażanie innowacyjnych produktów, procesów i usług możliwe jest tylko wtedy, gdy kadra B+R, pracownicy oraz kadra zarządzająca posiadają adekwatne kompetencje i umiejętności. Poniżej wskazujemy najbardziej pożądane kierunki i obszary rozwoju kompetencji kadr, wyznaczone w dokumentacji konkursowej:

kompetencje-kadry

Możesz sfinansować szeroki wachlarz działań związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników:

Koszty podnoszenia kwalifikacji kadry projektu B+R, a wśród tych kosztów w szczególności:

  • wynagrodzenia szkoleniowców i wykładowców,
  • koszty operacyjne szkoleniowców i wykładowców takie jak koszty narzędzi czy koszty podróży,
  • koszty wynajmu sal szkoleniowych,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych,
  • pozostałe koszty organizacji szkoleń.

Koszty wsparcia uczestników projektu:

  • koszty podróży i zakwaterowania pracowników na czas szkolenia,
  • zakup usług doradczych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Ścieżka SMART pozwala na sfinansowanie udziału pracowników w szkoleniach w kraju i szkoleniach zagranicznych, a także na zorganizowanie szkoleń i wydarzeń podnoszących kwalifikacje pracowników B+R. Nie można jednak finansować udziału w konferencjach naukowych, targach, udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie kompetencji, które są obowiązkowe na danym stanowisku pracy, studiów podyplomowych, czy zakupu usług doradczych i szkoleniowym w stosunku do kompetencji managerskich innych niż zarządzanie projektami B+R.

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu Kompetencje? Pamiętaj, że…

Podobnie jak inne moduły Ścieżki SMART, także Moduł Kompetencje podlega ocenie pod względem kilku kryteriów, do których należą: 

Istota modułu
W ramach kryteriów oceniane jest, czy tematyka zaplanowanych szkoleń i aktywności doskonalących kompetencje wpisują się w obszary kluczowe dla rozwoju innowacyjnej i zrównoważonej gospodarki i przedsiębiorstwa, a zdobyte kompetencje będą miały wpływ na realizację pozostałych zadań projektowych. Nade wszystko ocenie podlega zgodność zaplanowanych zadań z obszarami przewidzianymi w dokumentacji konkursowej, a wymienionymi w tabeli powyżej.

Budżet modułu
Wydatki w ramach modułu muszą być uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu projektu; wysokość kosztów musi być adekwatna do spodziewanych rezultatów, a koszty muszą być racjonalne i należycie uzasadnione.

Wskaźniki modułu
Zakres planowanych zadań i wydatków określonych w ramach modułu musi być we wniosku określony za pomocą wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodność z KIS
Zaplanowane aktywności szkoleniowe, a zwłaszcza rezultaty modułu muszą być zgodne z jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Czy Twój pomysł może zostać dofinansowany środkami ze Ścieżki SMART? Zapoznałeś/łaś się z przedstawionymi wymaganiami i jesteś zainteresowany/a Modułem Kompetencje? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie.