Obecnie trwa pierwszy nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wiemy już, że modułowy charakter wniosku pozwala na szerokie możliwości w określaniu zakresu rzeczowego projektu. Dzięki całościowemu, holistycznemu, podejściu do rozwoju przedsiębiorstwa, aplikujący może sfinansować szereg działań, w tym również działania odnoszące się do rozwiązań cyfrowych, cyfryzacji produkcji, procesów i usług, czy też zapewnieniu cyber-bezpieczeństwa. Takie działania są możliwe do sfinansowania w ramach Modułu Cyfryzacja.

Czy potrzebujesz środków na cyfryzację?

Przedsiębiorstwa przywiązują szczególną wagę do wprowadzania technologii cyfrowych. Dziś jest to element niezbędny. Infrastruktura elektroniczna stała się standardem i chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, przedsiębiorstwa muszą inwestować środki w cyfrową transformację własnego środowiska i modelu biznesowego.

Cyfryzacja ma niebagatelne znaczenie na optymalizację czasu pracy i kosztów. Przykład może stanowić implementacja oprogramowania opartego o SaaS. Ważnym aspektem w kontekście ewolucji cyfrowej przedsiębiorstwa jest automatyzacja a co za tym idzie optymalizacja procesów zachodzących w firmie. Wprowadzenie rozwiązań cyfrowych w procesie produkcji skraca czas wykonywanych czynności ale również może przyczynić się do polepszenia warunków pracy. 

Cyfryzacja to również sprawne gromadzenie i przetwarzanie danych, odnoszących się właśnie do procesu produkcji, zarządzania zasobami i surowcami, magazynowania i obsługi klienta. Istotną cechą cyfryzacji jest również oderwanie pracy od miejsca i czasu. Dostępne rozwiązania online oparte chociażby o usługi w chmurze pozwalają na wgląd do danych właściwie z każdego miejsca.

Wprowadzenie i doskonalenie cyfrowej infrastruktury, technologii, narzędzi właściwie bez względu na branżę, pozwala na korzystną zmianę dotychczasowych procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa oraz opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych w tym tych opartych o m.in. AI, machine learning, wirtualną rzeczywistość, konfiguratory online czy sieci IoT (Internet of Things). To niewielki wycinek korzyści jakie płyną z procesu cyfryzacji.

Co sfinansujesz w ramach modułu Cyfryzacja?

W ramach tego modułu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na działania pozwalające na wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Z uzyskania wsparcia wykluczono:

 •  wydatki na zakup oprogramowania biurowego lub księgowego,
 • zakup systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

Pomimo wyżej wymienionych ograniczeń istnieje możliwość sfinansowania:

 • gruntów i nieruchomości zabudowanych (zakup lub leasing), np. koszty nabycia prawa własności gruntów,
 • środki trwałe inne niż nieruchomości (zakup lub leasing),
 • roboty i materiały budowlane (nabycie), np. koszty przeprowadzenia remontu budynku zgodne z kosztorysem inwestorskim,
 • wartości niematerialne i prawne (nabycie),
 • usługi zewnętrzne np. usługi w chmurze, przechowywania danych, udostępniania banków danych,
 • zewnętrzne usługi doradcze.

Chcesz pozyskać finansowanie z modułu Cyfryzacja? Pamiętaj, że…

Jak każdy inny moduł w ramach Ścieżki SMART, również Cyfryzacja podlega ocenie, według jasno sprecyzowanych kryteriów i zasad. Jeżeli chcesz aplikować o środki z tego modułu, pamiętaj, że:

 • działania, jakie mają zostać sfinansowane, powinny przyczynić się do transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyber-bezpieczeństwa,
 • zaplanowane do wdrożenia rozwiązanie musi charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie nowego rozwiązania powinno nieść za sobą korzyści,
 • musisz posiadać niezbędne do realizacji modułu pozwolenia, koncesje oraz prawa własności intelektualnej,
 • rozwiązanie zaplanowane do implementacji w ramach modułu wpisują się na listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Zapoznałeś lub zapoznałaś się z przedstawionymi wymaganiami i jesteś zainteresowany/a modułem Cyfryzacja w ramach Ścieżki SMART? Może masz jakieś pytania, które dotyczą tego modułu? Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie.