Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o przedłużeniu naboru wniosków do rządowego programu NUTRITECH. Możliwość składania wniosków wydłużono o kolejne dwa miesiące, czyli do 30 listopada 2022 roku.

Na czym polega NUTRITECH i kto może starać się o dotację?

Program NUTRITECH kierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz konsorcjów, których założeniem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania zwiększającego dostępność do produktów żywnościowych lub rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia dostępności do technologii z obszaru prawidłowego żywienia. Budżet programu wynosi 100 mln zł, a kwota wydatków, którą możesz kwalifikować w ramach projektu wynosi 10 mln zł.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND


Najczęściej zadawane pytania

Nabór wniosków do programu już trwa. W związku z tym można wyłonić pulę najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedzi na stawiane przez przedsiębiorców pytania mogą pomóc w podjęciu decyzji, czy warto starać się o to dofinansowanie i sprawdzić, czy warunki stawiane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są przez nas spełnione.

 1. Czy rolnik lub gospodarstwo rolne może ubiegać się o dofinansowanie NUTRITECH?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. o wsparcie w zakresie pomocy publicznej w ramach naboru do Programu NUTRITECH nie mogą ubiegać się rolnicy lub gospodarstwa rolne.

 2. Jakie są poziomy dofinansowania?

  Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości wnioskującego podmiotu oraz od rodzaju zaplanowanych w projekcie prac. Poziom dofinansowania oscyluje od poziomu 25% do 90%.(więcej informacji o poziomach dofinansowania znajdziesz na stronie poświęconej tej dotacji).

 3. Jaki jest rekomendowany początkowy poziom gotowości technologicznej rozwiązania osiągnięty przed rozpoczęciem projektu?

  Regulamin programu wskazuje się, że rekomendowanym początkowym poziomem gotowości technologicznej rozwiązania jest TRL 3 – w ramach poprzednio zrealizowanych prac badawczych potwierdzone zostały krytyczne funkcje rozwiązania lub technologii.

 4. Czy uzyskanie ochrony patentowej opracowanego w ramach projektu rozwiązania jest obowiązkowe?

  Nie jest. Wnioskodawca deklaruje we wskaźniku rezultatu planowaną liczbę uzyskanych praw własności intelektualnej w ramach projektu. Dopuszcza się wskazanie liczby „0”.

 5. Czy status podmiotu wnioskującego jest badany przed otrzymaniem dofinansowania?

  Tak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poddaje weryfikacji status podmiotu wnioskującego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 6. Czy możliwe jest nawiązanie konsorcjum z podmiotem zagranicznym?

  Nie. Regulamin Konkursu nie dopuszcza takiej możliwości. Członkami konsorcjum mogą być wyłącznie podmioty prowadzącego działalność na terenie RP, co musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

 7. Co wchodzi w skład prac przedwdrożeniowych?

  Prace przedwdrożeniowe dotyczą działań mających na celu doprowadzenie opracowanej w ramach projektu technologii lub rozwiązania do etapu, w którym będzie możliwe ich skomercjalizowanie. Są to koszty m.in. usług rzecznika patentowego, wydatków ponoszonych na realizację badania rynku, czy też certyfikacji rozwiązania/technologii.

 8. Czy jeden projekt może wpisywać się w więcej, niż jeden obszar tematyczny programu NUTRITECH?

  Tak, dopuszczalne jest wpisywanie się projektu Wnioskodawcy w więcej, niż jeden obszar tematyczny programu. W tej sytuacji istotne jest określenie głównego obszaru tematycznego, w który wpisuje się przedsięwzięcie.

 9. Czy w ramach dokumentacji muszę zamieścić informację potwierdzającą innowacyjność rozwiązania lub technologii, np. poprzez weryfikację jej przez podmiot trzeci?

  Nie, nie ma takiej potrzeby. We wniosku o dofinansowanie znajdują się pola opisowe dotyczące nowości i innowacyjności rezultatu projektu, które należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu.

 10. Czy w ramach składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest posiadanie podpisanej umowy z konsorcjum dla podmiotów wnioskujących wspólnie w ramach programu NUTRITECH?

  Tak, jest to załącznik obowiązkowy w przypadku projektu planowanego do realizacji w przedmiotowej formie.

Masz pytania dotyczące programu NUTRITECH? Skontaktuj się z nami; zadzwoń lub umów bezpłatną konsultację. W trakcie krótkiej rozmowy możemy udzielić odpowiedzi na każde pytanie dotyczące pozyskiwania dotacji oraz przeanalizować, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie dofinansowania w tym programie.