To ostatni moment dla przedsiębiorców

Rok 2020 jest ostatnim dla perspektywy finansowej UE 2014-2020, która wyznacza sześcioletnie ramy budżetowe Unii Europejskiej, w tym także kształt i cele poszczególnych programów pomocowych, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Opublikowany w listopadzie 2019 harmonogram konkursów dedykowanych przedsiębiorstwom MŚP i dużym pozwala zaplanować udział w poszczególnych naborach już teraz. Jakie wnioski płyną z jego analizy?

Wszystkie kluczowe instrumenty dotacyjne są jeszcze dostępne

W roku 2020 ogłaszane będą konkursy we wszystkich głównych i wiodących konkursach ogólnokrajowych – przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe.

Mianem projektów inwestycyjnych określamy działania związane z utworzeniem lub rozbudową zakładu produkcyjnego, możliwe jest nabywanie maszyn i urządzeń, a także realizacja prac budowlanych. Pomimo dużego zainteresowania przedsiębiorców tego rodzaju przedsięwzięciami, w dalszym ciągu dostępne są środki w sztandarowych „rozdaniach” PO IR, a więc 3.2.1 Badania na rynek oraz 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Na wdrożenia innowacyjnych produktów oraz procesów przeznaczono łącznie aż 1,5 mld PLN.Konkurs PO IR 3.2.1 odbędzie się w kwietniu, ale tym razem nie zostanie podzielony na rundy – 23 kwietnia to ostateczna data składania wniosków o dofinansowanie! Inaczej w przypadku PO IR 3.2.2 – również do 23 kwietnia wydłużono konkurs trwający obecnie, natomiast kolejny planowany jest na jesień i zimę 2020, z zakończeniem naboru 30 grudnia 2020. Co oczywiste, można spodziewać się bardzo dużego zainteresowania obydwoma konkursami, zarówno ze względu na zbliżającą się przerwę w naborach, związaną z wejściem w nowy okres programowania 2021-2027, jak i niepewnością w zakresie kształtu nowych instrumentów dotacyjnych – prawdopodobnie są to ostatnie „klasyczne” programy inwestycyjne, bazujące na dotacjach bezzwrotnych.

Rok 2020 to także szansa dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze przygotować projektów w ramach PO IR 2.1, a więc działania dedykowanego budowie centrów badawczo – rozwojowych. W konkursie tym, również o charakterze inwestycyjnym, nadrzędnym celem jest podniesienie potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia prac B+R – wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia pięcioletniej agendy (w przypadku MŚP – trzyletniej) określającej kierunki rozwoju nowych rozwiązań, tworzonych w oparciu o pozyskane ze wsparciem dotacji zasoby techniczne. Także w przypadki PO IR 2.1, budżet konkursu jest znaczący i zdecydowanie zachęca do zmierzenia się z kryteriami wyboru projektów – to aż 350 mln PLN. Nabór rozpocznie się w kwietniu i zakończy w maju.

Wdrożenia realizowanych projektów B+R

Ostatni rok aktualnego budżetu UE stanowi dobrą okazję do wykorzystania wyników prac B+R uzyskanych w zakończonych lub wciąż realizowanych projektach typu B+R, w tymPO IR 1.1.1 Szybka Ścieżka lub regionalnych odpowiednikach, np. łódzkim RPO WŁ 1.2.2. Przejście ścieżki od własnych prac B+R i rozwoju know-how do wdrożenia i rozpoczęcia produkcji (nabycie maszyn, rozbudowa zakładu) było jednym z głównych, oczekiwanych mechanizmów synergii pomiędzy projektami badawczo-rozwojowymi a inwestycyjnymi, jakie miały wystąpić dzięki przyjętej w budżecie 2014-2020 koncepcji wspierania przedsiębiorców. Co ważne, realizowany projekt B+R nie musi być w pełni zakończony – dopuszczalna jest wcześniejsza komercjalizacja wyników zrealizowanych zadań. Zachęcamy więc do ponownej weryfikacji prowadzonych projektów B+R pod kątem szans na wykorzystanie ich dorobku w celu rozbudowy lub modernizacji mocy produkcyjnych firmy.