Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma za cel zwiększenie szans Polski na osiągnięcie neutralności klimatycznej, w wyniku której podniesie się bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nowe technologie w zakresie energii to dofinansowanie, które wspomoże przemysł związany z energetyką wiatrową, technologiami wodorowymi oraz magazynami energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych. Pula przeznaczona na I konkurs programu, w którym udział mogą wziąć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa to 380 mln złotych. Nabór rozpocznie się 1 września 2021 roku. Poniżej dowiesz się, czy Twoja innowacja ma szansę na otrzymanie tej dotacji.

Nowe technologie w zakresie energii – pożądane zagadnienia badawcze

W obszarze energetyki wiatrowej na lądzie wyróżniono dwa następujące tematy:

 • Inteligentna farma wiatrowa,
 • Rozwój technologii lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych.

Oraz jeden, odnoszący się do morskiej energetyki wiatrowej:

 • Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.

W obszarze technologii wytwarzania i wykorzystania wodoru, zaproponowano cztery tematy:

 • Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody, przeznaczone do produkcji wodoru wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego,
 • Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów, w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych,
 • Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru,
 • Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne.

W ostatnim obszarze, dotyczącym magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych, wyróżniono dwa tematy:

 • Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach,
 • Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci – obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej – ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania.

Możesz złożyć jeden wniosek w danym temacie, natomiast NCBR dopuściło także złożenie kilku wniosków na rożne projekty, w różnych tematach.

Nowe technologie w zakresie energii – poziomy dofinansowania

Kwota 380 mln PLN w tym konkursie została podzielona następująco:

 • Energetyka wiatrowa na lądzie i morzu – na projekty przeznaczono 125,9 mln zł,
 • Technologie wytwarzania i wykorzystywania wodoru – 141,2 mln zł,
 • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne 110,6 mln zł.

Dofinansowanie do projektu będzie zależne od wielkości przedsiębiorstwa:

 • przedsiębiorstwa mikro/małe: 70% do studium wykonalności, 100% do badań podstawowych, 80% do badań przemysłowych, 60% do prac rozwojowych,
 • przedsiębiorstwa średnie: 60% do studium wykonalności, 100% do badań podstawowych, 75% do badań przemysłowych, 50% do prac rozwojowych,
 • przedsiębiorstwa duże: 50% do studium wykonalności, 100% do badań podstawowych, 65% do badań przemysłowych, 40% do prac rozwojowych.

Nowe technologie w zakresie energii – fazy konkursu

Projekty starające się o dofinansowanie, będą konkurowały ze sobą w trzech niżej wymienionych fazach:

 • FAZA 1 – podczas której należy opracować techniczno-ekonomiczne studium wykonalności, które dowiedzie zasadności realizacji zgłoszonego projektu. Maksymalne dofinansowanie dla tej fazy to 100 tys zł, a jej czas trwania określono na 9 miesięcy,
 • FAZA 2 – w tej fazie projekt powinien osiągnąć co najmniej 6. poziom gotowości technologicznej. Maksymalne dofinansowanie dla drugiej fazy to 15 mln zł, a jej czas trwania przewidziano na 2 lata,
 • FAZA 3 – innowacja projektowa musi osiągnąć 8. poziom gotowości technologicznej. Dotacja do trzeciej fazy to 80 mln zł, a czas jej realizacji będzie nie dłuższy niż 3 lata.

Czas na składanie wniosków do powyższego konkursu kończy się 30 listopada 2021 roku. Zgłoś się do nas już dziś, abyśmy przeprowadzili Cię przez wszystkie procesy konkursu i pomogli ci otrzymać tę dotację.

Więcej informacji dotyczących tego konkursu znajdziesz tutaj.