Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2022 rok nie ma w sobie niespodzianek. Zarówno program operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), jak i Polska Wschodnia (POPW) przewidują kilka ciekawych konkursów, w których warto będzie postarać się o dotację.

Prace nad FENG (2021-2027) wciąż trwają

Nie zakończono jeszcze prac nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027, o którym pisaliśmy w tym artykule. Program FENG będzie kontynuacją znanego już z poprzedniej perspektywy finansowej programu POIR. Dotacje z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą wspierać innowacyjne projekty oraz prowadzenie badań. Na strumień pieniędzy unijnych mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy w swoich nowatorskich przedsięwzięciach korzystają z zaawansowanych technologii. Dotacje sfinansują również inwestycje, które poprawią konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także projekty związane z transformacją przemysłową. Ogłoszenia pierwszych konkursów z programu FENG (2021-2027) możemy spodziewać się w drugiej połowie 2022 roku.

Sprawdź również: FENG + przedsiębiorstwa MID-CAPS.

Wsparcie w wysokości 76 mld EUR ulokowane w programie FENG zostanie zainwestowane w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska i energetykę. Przedsiębiorcy, zaraz obok samorządów, będą głównymi beneficjentami pieniędzy unijnych. Na dotację dla swoich innowacyjnych rozwiązań będą mogły liczyć nie tylko firmy gotowe w tym momencie do realizacji projektów badawczo-rozwojowych na większą skalę lub rozwijania własnej infrastruktury badawczej. Mogą być to również przedsiębiorcy, którzy mają niewielkie doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej (B+R), ale są zainteresowani możliwościami, jakie daje im prowadzenie nowatorskich projektów.

EIC Accelerator

Konkurs EIC Accelerator z programu Horyzont Europa to dofinansowanie przełomowych badań i innowacji. Budżet wynosi aż 1 087,6 mln EUR. Dotacja została skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz „small mid-cap” zatrudniających do pięciuset osób. W ramach EIC Accelerator masz szansę dofinansować innowacje technologiczne, społeczne lub usługowe, które wiążą się z innowacją przełomową oraz mają potencjał wdrożenia na rynek europejski lub globalny. Składanie wniosków odbywa się w 4 terminach:

  • do 06.04.22,
  • do 15.06.22,
  • do 05.10.22r.

Wszystkie informacji o EIC Accelerator znajdziesz w poniższym filmie.

Granty na Eurogranty

W przyszłym roku nadal dostępne będą granty oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), które pomagają przedstawicielom biznesu ubiegać się o pieniądze wprost z Brukseli – głównie w konkursie EIC Accelerator.

Nabór do Grantów na Eurogranty trwa do 27 stycznia 2022 r. Budżet konkursu to 5 MLN PLN, które możesz przeznaczyć na usługi doradcze związane z tłumaczeniem dokumentacji konkursowej, wynagrodzenie firmy doradczej lub zwrot wydatków przeznaczonych na pensje dla pracowników przygotowujących wniosek o dofinansowanie.

Wszystkie informacje o dotacji Granty na Eurogranty znajdziesz tutaj.

Nowe technologie w zakresie energii

Nowe technologie w zakresie energii to dotacja przyznawana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Budżet programu to 377,7 MLN PLN. Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw MŚP oraz dużych firm, które chcą rozwinąć nowe technologie lub opracować nowe produkty w takich obszarach jak:

  • Energetyka solarna,
  • Energetyka wiatrowa na lądzie,
  • Morska energetyka wiatrowa,
  • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
  • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne,
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
  • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty związane z opracowaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych lub produktowych (w tym koszty wynagrodzeń, koszty usług B+R zlecanych innym podmiotom, koszty prototypowania itp.)

Pierwszy ogłoszony z tego programu konkurs (lipiec 2021) zakładał, iż projekt będzie składał się z trzech faz – pierwsza: studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, druga: badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz trzecia: eksperymentalne prace rozwojowe lub wdrożeniowe.

Więcej informacji w I kwartale 2022 roku.

Wszystkie informacje dotyczące tej dotacji znajdziesz tutaj.

Infostrateg

Nabór do tego konkursu już trwa – rozpoczął się 1 grudnia 2021 roku. Konkursy ogłaszane w ramach programu Infostrateg powinny wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) lub podejmować kwestię opracowania rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję bezpośrednio w praktyce. Budżet przeznaczony na ten program to 18,4 mln PLN. Nabór do pierwszego konkursu zakończy się 27  stycznia 2022. W 2022 roku planowane jest połączenie pięciu konkursów tego programu, przy czym 4 i 5 będą mogły liczyć na budżet w postaci: 210 mln PLN – na projekty tematyczne, oraz 60 mln PLN – na projekty zamawiane.

Więcej informacji w II i IV kwartale 2022 roku.

Gospostrateg

Głównym celem programu jest wykorzystanie rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu polityki rozwojowej Polski – zarówno krajowej jak i regionalnej. W 2022 roku możemy spodziewać się 3 konkursów: VIII, IX i X. Konkursy VIII i X odnosić się będą do projektów zamawianych. Budżet, który na nie przeznaczono to 25 MLN PLN. Konkurs IX będzie przeprowadzony w ramach naboru otwartego. Przeznaczono na niego 80 MLN PLN.

Więcej informacji w I, II lub III kwartale 2022 roku.

Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zaplanowały i ogłosiły konkurs finansujący projekty badawczo-rozwojowe dla konsorcjów przemysłowo naukowych i branży transportowej. Na realizację naboru przeznaczono 25 MLN PLN. Dotacja przyznana zostanie projektom, które skupią się na bezpieczeństwie ruchu kolejowego, ekologii, usprawnieniu procesu diagnostyki infrastruktury oraz efektywności energetycznej. O dotację starać się mogą konsorcja naukowo-przemysłowe, złożone od dwóch do pięciu podmiotów (uczelnie, instytuty badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa, a na ich szczycie musi znaleźć się jednostka naukowa). Dofinansowaniem można pokryć koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Termin naboru wniosków przypada od 28.01 do 31.03 2022 r.

Więcej informacji w I, II kwartale 2022 roku.

PKN Orlen i NCBiR

Efektem współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z PKN Orlen ma być zwiększenie skali wdrożeń przemysłowych i innowacyjnych w PKN Orlen. O dofinansowanie mogą starać się projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkie szczegóły dotyczące tej dotacji poznamy już w I kwartale 2022 roku, natomiast nabór wniosków zaplanowano na II – III kwartał 2022 roku.

Więcej informacji w I kwartale 2022 roku.

Ekspansja za granice – szansa dla MŚP

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału PARP uruchomi kolejną edycję konkursu z działania 1.2 POPW („Internacjonalizacja MŚP”). O dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP działające w jednym z pięciu województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Ci, którzy chcą starać się o tą dotację muszą mieć co najmniej jeden wyrób lub usługę z potencjałem do rozwoju na rynku międzynarodowym. Granty pomogą przedsiębiorcom w przygotowaniu firmy i jej oferty pod kątem eksportu oraz znalezienia partnerów biznesowych. Dotacje pokryją koszty usług doradczych i innych usług związanych z ekspansją zagraniczną, a także wydatki przeznaczone na udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Dofinansowanie może pokryć również koszty zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, potrzebnych do przygotowania oferty na docelowy, zagraniczny rynek. Jeżeli zdecydowałeś się na ekspansję na co najmniej jednym rynku spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, grant jaki przysługuje w tym konkursie to 800 tys. zł. A może chcesz wprowadzić swoje rozwiązanie na rynek krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii? Jeżeli tak, mówimy o grancie w wysokości 550 tys. zł.

Zobacz także: Harmonogram dotacji na 2022 rok, ogłoszony przez NCBiR.