Nowe technologie w zakresie energii ogłosiły II konkurs, który posiada ściśle
określone obszary tematyczne, do których przedsiębiorcy mogą składać projekty.
Jest dostępny zarówno dla przedsiębiorstw MŚP, jak i dużych, natomiast
projekty muszą być realizowane w formule konsorcjalnej, z obligatoryjnym
udziałem jednostki naukowej. W przypadku każdego z obszarów tematycznych
określono także maksymalną liczbę projektów, które mogą być wspierane.

Do fazy II (badania przemysłowe) w ramach obszaru T1 zakwalifikowane będą
maksymalnie 4 projekty (dofinansowanie maksymalnie 15 mln PLN), co wskazuje
na silną koncentrację wsparcia tylko na przedsięwzięciach wysoce innowacyjnych i
w maksymalnym stopniu przyczyniających się do realizacji celów programu. Dalej,
do fazy III (prace rozwojowe), wybrany zostanie tylko jeden projekt, przy czym
wartość przyznanego dofinansowania może wynieść nawet 80 mln PLN, co jasno
wskazuje na oczekiwaną skalę przedsięwzięcia.

Procedura wyboru projektów i przyjęte kryteria nie zaskakują, mamy więc do czynienia
z panelem ekspertów oraz oceną m.in. w zakresie poprawności i adekwatności wydat-
ków, potencjału rynkowego i innowacyjności rezultatów czy potencjału wnioskodawcy
do realizacji opisanych prac B+R. Również poziomy dofinansowania stanowią odzwier-
ciedlenie znanych już „stawek” na poziomie:

1.Firmy posiadające status „mikro”, „małe”:

 • na wykonanie studium wykonalności: 70%
 • na badania podstawowe: 100%
 • na badania przemysłowe: 70%
 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 45%
 • na prace przedwdrożeniowe (de minimis): 90%
 • prace przedwdrożeniowe, pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych: 50%

2.Firmy posiadające status „średnie”:

 • na wykonanie studium wykonalności: 60%
 • na badania podstawowe: 100%
 • na badania przemysłowe: 60%
 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 35%
 • na prace przedwdrożeniowe (de minimis): 90%
 • prace przedwdrożeniowe, pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych: 50%

3.Firmy posiadające status „duże”:

 • na wykonanie studium wykonalności: 50%
 • na badania podstawowe: 100%
 • na badania przemysłowe: 50%
 • na eksperymentalne prace rozwojowe: 25%
 • na prace przedwdrożeniowe (de minimis): 90%
 • prace przedwdrożeniowe, pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych: nie dotyczy.

Nowe technologie w zakresie energii(II) to interesujący, ale także obwarowany
pewnymi ograniczeniami, które będą w istotny sposób wpływać na ograniczenie
liczby składanych projektów. Należy przede wszystkim pamiętać o obowiązku włą-
czenia jednostki naukowej jako konsorcjanta oraz o mocno zawężonej liście oczeki-
wanych rezultatów prac B+R, co zbliża konkurs do formuły „projektów zamawianych”.

Sprawdź: Wszystkie informacje o dotacji Nowe technologie w zakresie energii II.
Sprawdź: Obszary tematyczne projektów w programie Nowe technologie w zakresie energii II.