Obszary dotknięte COVID-19 to także projekty finansowane z funduszy unijnych

Nieosiągnięcie wskaźników, brak realizacji zadań w projekcie, możliwość nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowane wbrew założeniom przyjętym w projekcie czy też przekroczenie terminu realizacji projektu to jedynie przykłady zdarzeń, które na skutek obecnej sytuacji będą w najbliższym okresie stanowiły codzienność zarówno dla beneficjentów projektów unijnych, jak i dla instytucji zaangażowanych w realizację polityki rozwoju. Każdy podmiot, którego problem dotyczy lub może dotyczyć w związku z rozwojem sytuacji związanej z szerzeniem się koronawirusa, powinien na bieżąco analizować swoje położenie i dostosowywać swoje działania do aktualnych możliwości prawnych w celu optymalnego zarządzania projektem, tj. zminimalizowania negatywnego wpływu bieżących wydarzeń na projekt.

Trudną sytuację beneficjentów projektów unijnych, jak i instytucji zaangażowanych w realizację polityki rozwoju zdaje się dostrzegać już Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Docierają do nas pierwsze reakcje resortu, póki co w formie zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację polityki rozwoju, które stanowią jednocześnie wskazówkę dla dostrzeganych aktualnie przez Ministerstwo możliwości podjęcia inicjatywy przez beneficjentów.

W treści zaleceń wskazuje się m.in. na możliwość:

  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
  • wydłużenia terminu zakończeniu projektu,
  • uznania za kwalifikowane wydatków związanych z wydarzeniami, które się nie odbyły, a
    które wygenerowały już określone koszty.

Ministerstwo zaznacza przy tym, że wprowadzenie jakiegokolwiek odstępstwa od zasad realizacji projektów unijnych wymaga złożenia przez beneficjenta odpowiedniego wniosku wraz ze stosownym uzasadnieniem wprowadzenia zmian, poprzedzonego szczegółową analizą konkretnego przypadku (w tym zwłaszcza umowy o dofinansowanie oraz bieżących zdarzeń). Następnie wniosek musi być poddany wnikliwej ocenie przez instytucję zaangażowaną w realizację polityki rozwoju.

Przykładowo, w odniesieniu do uznania za wydatki kwalifikowane kosztów związanych z wydarzeniami, które się nie odbyły (np. w ramach promocji projektu) Ministerstwo oczekuje weryfikacji czy poszczególni beneficjenci podejmowali niezbędne starania związane z odwołaniem wydarzenia i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem. Okoliczności przywoływane przez beneficjenta muszą być prawidłowo udowodnione.

Praktyczne wykorzystanie zaleceń sformułowanych przez Ministerstwo wymaga od beneficjentów szczegółowej analizy swojej sytuacji i przygotowania stosownego wniosku.

Ryzyko w postaci obowiązku zwrotu dotacji (wraz z odsetkami), a w konsekwencji możliwe fiasko projektu lub konieczność jego realizacji z udziałem środków z innego źródła powinno skłonić beneficjentów do refleksji nad realizowanymi projektami i podjęcia stosownej inicjatywy, choćby w zakresie działań wskazanych przez Ministerstwo.

Jeżeli Twój projekt jest zagrożony ze względu na covid-19 skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sytuację i przygotujemy dla Ciebie dokumenty niezbędne do wystąpienia do instytucji udzielającej wsparcia.

Sprawdź również: Dofinansowanie w dobie epidemii.