Okres pandemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 dał się we znaki zdecydowanej większości przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nadejście długo wyczekiwanego konkursu, który będzie wsparciem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs Bony na cyfryzację to aż 110 MLN PLN, dzięki którym będziesz mógł dostosować swoje przedsiębiorstwo do zmian wywołanych przez Covid-19. Nabór rozpocznie się 20 września 2021, a zakończy się 20 października 2021. Sprawdź poniżej, czego możesz spodziewać się w tym konkursie.

Bon na cyfryzację to wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw…

Konkurs z założenia ma za zadanie wesprzeć mikro, małe, oraz średnie przedsiębiorstwa, które ucierpiały podczas wszechobecnej pandemii. Udziela finansowania, dzięki któremu będziesz miał szansę na dostosowanie swojego przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji do zmian, jakie zostały wywołane na rynku pod wpływem Covid-19. Dlaczego wsparcie na cyfryzację? Ponieważ moment, w którym znaleźliśmy się w ostatnim czasie udowodnił, jak ważne jest wykorzystywanie technologii cyfrowych do istnienia i funkcjonowania firmy w dzisiejszych czasach. To naprawdę niepowtarzalna szansa na zabezpieczenie swojej działalności na przyszłość – poznaj dokładne przeznaczenie tego dofinansowania.

Na co przeznaczysz dotację?

Aby wesprzeć cyfryzację w Twojej firmie, dofinansowanie z konkursu możesz przeznaczyć na:

  • kupno środków trwałych, niezbędnych do wdrażania cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy,
  • kupno lub licencjonowanie oprogramowania,
  • kupno usług, które są niezbędne do wdrożenia cyfryzacji w przedsiębiorstwie.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września 2021 roku – skontaktuj się z nami, aby poznać dokładne wytyczne, oraz bądź na bieżąco, aby już za moment poznać szczegóły konkursu Bony na cyfryzację.

Sprawdź również: Broszura – PARP oraz poznaj kryteria wyboru projektów.

Aktualizacja – Bony na cyfryzację PARP – konkurs został ogłoszony 06.09.21r, a my znamy jego szczegółowe kryteria

Co wynika z analizy kryteriów konkursu Bony na cyfryzację i kiedy naprawdę warto aplikować? Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Możliwych do zdobycia jest 7 punktów i aby otrzymać jeden z nich Twoja działalność musi przypadać pod jedną z branż dotkniętych skutkami pandemii Covid-19.

Rekomendujemy ubieganie się o dotację tym wnioskodawcom, których działalność obejmuje jeden z kodów PKD, wymienionych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy wyżej wymienionej ustawy, oraz w oparciu o działalność wnioskodawcy oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu. Istnieje szansa, że dofinansowanie z konkursu Bony na cyfryzację otrzymają również projekty z wynikiem 6 punktów (których wnioskodawcy nie otrzymają punku za kod PK), jednak biorąc pod uwagę dostępną alokację na poziomie 110 mln zł, ryzyko nie otrzymania dotacji z uwagi na zbyt małą pulę środków przeznaczonych na konkurs wydaje się bardzo prawdopodobne.

Kody PKD, czyli znaczące kryterium w konkursie Bony na cyfryzację

Sprawdź, czy w Twojej działalności znajduję się któryś z wyżej wymienionych kodów PKD:

PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,

PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany,

PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,

PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,

PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami nagraniami wideo i programów telewizyjnych,

PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

PKD 59.14.Z – Działalność związana. z projekcją filmów,

PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,

PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,

PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,

PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,

PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane,

PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

PKD 86.10.Z – Działalność szpitali (uzdrowiska i rehabilitacja),

PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,

PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna,

PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,

PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,

PKD 91.02.Z – Działalność muzeów,

PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,

PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,

PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

PKD 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach zamkniętej przestrzeni),

PKD 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),

PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

PKD 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,

PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Jeżeli tak, możesz spodziewać się przyznania jednego punktu w konkursie Bony na cyfryzację. Co dalej? Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą, abyśmy wspólnie wywalczyli dofinansowanie dla Twojej firmy.