W programie ARiMR istnieje kilka kryteriów obligatoryjnych. Trzeba spełniać wszystkie, aby móc ubiegać się o dofinansowanie od Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa.

O pozyskanie dotacji z ARiMR mogą starać się przedsiębiorstwa które:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • posiadają numer identyfikacyjny producenta rolnego,
  • prowadzą działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do traktatu o funkcjonowaniu UE lub prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, która nie jest działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia.

Dodatkowe punkty: 6 kryteriów premiujących w ARiMR

Wcześniej wymienione kryteria, które muszą spełniać przedsiębiorcy starający się o to dofinansowanie, są obligatoryjne. Oprócz wyżej wymienionych wyznaczono również 6 kryteriów premiujących. Spełnienie ich znacząco zwiększa szansę na pozyskanie dotacji. Na wyższą liczbę punktów będą mogły liczyć projekty, które:

  • są związane z rolnictwem ekologicznym (+5 pkt.),
  • będą realizowane na terenie powiatów charakteryzujących się niekorzystną sytuacją na rynku pracy (stopa bezrobocia>średniej krajowej: +3 pkt.),
  • będą realizowane w powiatach zlokalizowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (typ górski/podgórski: +2 pkt.),
  • zakładają współpracę w ramach: spółdzielni, w tym spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje produktów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz związki tych organizacji +3 pkt.),
  • zakładają wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (+2 pkt.),
  • będą realizowane przez wnioskodawców, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (+7 pkt.).

Nabór wniosków potrwa do 18 listopada 2022 r. Za nami już kilka naborów w ramach PROW, w których pozyskaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt milionów złotych. Zachęcamy do umówienia bezpłatnej konsultacji; mamy bogate doświadczenie branżowe i wiemy, jak efektywnie pogodzić Państwa założenia biznesowe z oczekiwaniami stawianymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.