Masz pomysł na biznes i zastanawiasz się, czy Twoje przedsięwzięcie będzie mogło zostać wsparte ze środków unijnych? Prowadzisz działalność badawczo-rozwojową albo wdrażasz innowacje i nie wiesz, czy jesteś gotowy przystąpić do unijnych programów wsparcia? W końcu znalazłeś ogłoszenie o naborze w ramach Ścieżki SMART, ale nie wiesz jak zweryfikować swoje potrzeby i odpowiednio ruszyć w dotacyjną przygodę? Jeśli tak, to ten FAQ jest właśnie dla Ciebie – w InnovaTree znamy się na dotacjach.

Mam pomysł na B+R, ale…

Jak określić poziom gotowości technologicznej (TRL), na którym wyjściowo znajduje się mój projekt badawczy?

TRL to skrót od Technology Readiness Level (poziom gotowości technologicznej). To 9-stopniowa skala, która określa stopień zaawansowania rozwoju technologii – od fazy koncepcyjnej do wdrożenia.

TRL 1 to najniższy poziom gotowości technologicznej, tj. koncepcja w żaden sposób niezweryfikowana. Na tym etapie wymagane jest przeprowadzenie tzw. badań podstawowych weryfikujących bazowe założenia. Z kolei TRL 9 to najwyższy poziom gotowości technologicznej, czyli docelowa technologia została przetestowana i zweryfikowana w warunkach rzeczywistych i jest gotowa do wdrożenia.

Skalę tę w latach 70. wymyśliło NASA, ale dziś stosowana jest ona do oceny rozwoju wielu projektów badawczych i rozwojowych i w rozmaity sposób opisywana przez różne instytucje.

Odpowiedź na pytanie, na którym poziomie znajduje się obecnie Twój projekt, znajdziesz w naszym innym artykule pod linkiem: https://innovatree.pl/article/prace-rozwojowe-badania-przemyslowe/

Czy przystępując do Ścieżki SMART muszę realizować prace B+R?

To zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa są zobligowane do realizacji modułu B+R. Mikro, małe i średnie firmy (MŚP) nie mają konieczności realizacji modułu B+R, ale…

Czy w ramach kryterium punktowego  „Współpraca w związku z projektem” można wykazać współpracę z podmiotem, który jest jednocześnie podwykonawcą w projekcie?

W ramach wskazanego kryterium ocenie podlegać będzie czy w trakcie realizacji projektu wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową, a współpraca ta przyniesie korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Zakres współpracy musi w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w projekcie i być potwierdzony umową.

Jak długo mogę realizować projekt w ramach Ścieżki SMART?

W przypadku wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych poza projektem okres realizacji modułu wdrożenie innowacji nie jest ograniczony czasowo, przy czym termin jego zakończenia nie może wykraczać poza 31.12.2029 r. Jeżeli wyniki prac B+R opracowane zostaną w module B+R, a następnie wdrażane będą w module wdrożenie innowacji, wtedy moduł wdrożeniowy musi zakończyć się najpóźniej w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R.

Zgodnie z dokumentacją konkursową moduły mogą być względem siebie niezależne, a jednocześnie muszą być ze sobą spójne – co to oznacza?

Zgodnie z kryterium „Spójność projektu” ocenie podlegać będzie, czy moduły są między sobą spójne i logiczne, a jeśli nie są powiązane logicznie lub czasowo, ocenie będzie podlegać spójność działań przewidzianych w projekcie ze strategią przedsiębiorstwa.

Czy będę mógł sprzedać prototyp urządzenia, który zostanie opracowany w ramach modułu B+R?

Opracowany w ramach modułu B+R prototyp może podlegać sprzedaży po okresie trwałości projektu, liczonym od dnia zakończenia realizacji projektu. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wynosi 3 lata, zaś w przypadku dużego przedsiębiorstwa 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Czy konieczne jest wdrożenie wyników prac B+R po zrealizowanym projekcie w ramach własnego przedsiębiorstwa?

Nie ma konieczności wdrażania wyników prac B+R w ramach własnego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca może udzielić licencję na korzystanie z przysługujących praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę bądź sprzedać prawa do ich wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.

Jakie załączniki muszę dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Na moment składania wniosku o dofinansowanie jedynym obligatoryjnym załącznikiem jest model finansowy. O wszystkie pozostałe dokumenty (np. warunkowe umowy o pracę, listy intencyjne, kosztorysy, oferty, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe itp.), Instytucja Finansująca może upomnieć się w trakcie przeprowadzanej oceny wniosku, bądź też prosić o ich przedstawienie w czasie spotkania panelu ekspertów.

Przygotowując wniosek czy muszę zlecać przeprowadzenie badania stanu techniki rzecznikowi patentowemu?

Wnioskodawca nie musi badać stanu techniki korzystając, z usług rzecznika patentowego, jednak musi zweryfikować, czy rozwiązanie, które ma zamiar opracować, nie zostało opracowane lub wdrożone wcześniej, oraz nie naruszy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Informacje te należy potwierdzić w stosownych formularzach wniosku o dofinansowanie.

Czy projekt w module B+R może być realizowany poza obszarem Polski z uwagi na zlecenie badań podwykonawcy wykonującemu swoje prace za granicą?

Jako miejsce realizacji projektu koniecznie należy wskazać lokalizację na terenie naszego kraju. W przypadku, gdy podwykonawca wykonuje swoje obowiązki wyłącznie stacjonarnie, w miejscu swojej działalności, należy w opisie zadań wskazać dodatkowo lokalizację za granicą i uzasadnić, dlaczego jest ona konieczna i niezbędna do realizacji wybranego etapu badań.

No dobrze, ale co z kosztami?

Czy w ramach projektu ścieżki SMART będę mógł wybudować halę produkcyjną?

Co do zasady zakup materiałów i robotów budowlanych może zostać sfinansowany w ramach trzech modułów: wdrożenie innowacji, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstwa. Jednakże poniesienie kosztów związanych np. z budową hali produkcyjnej musi ściśle wiązać się z efektami ww. modułów.

Czy w ramach kadry B+R mogę zatrudnić pracownika na zasadzie umowy B2B?

W ramach kadry B+R istnieje możliwość zatrudnienia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Koszt zaangażowania osób współpracujących w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z wnioskodawcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania we wniosku wraz z zakresem obowiązków tej osoby. Korzystanie z usług w zakresie prac badawczo – rozwojowych świadczonych
w formule B2B jest kwalifikowane w kategorii usługi zewnętrznej (podwykonawstwo).

Jak duży finansowo może być udział podwykonawcy w moim projekcie SMART?

Limit kosztowy na podwykonawstwo, tj. wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% wszystkich kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, planowanych do poniesienia w module B+R.

Czy mogę w ramach modułu B+R sfinansować zakup środka trwałego (np. maszyny do cięcia metalu) stanowiącego element prototypu urządzenia?

W ramach modułu B+R nie ma możliwości finansowania zakupu środków trwałych; urządzeń/maszyn niezbędnych do wykonania produktu w skali pełno przemysłowej. Ograniczenie to dotyczy także urządzeń do budowy prototypu – w module B+R możliwe jest dofinansowanie kosztów amortyzacji środków trwałych lub koszty wynajmu/leasingu aparatury i sprzętu niezbędnego do realizacji prac B+R,  w tym budowy prototypu.

Czy w momencie składania wniosku muszę posiadać zabezpieczenie finansowe w postaci wkładu własnego, kredytu, promesy kredytowej lub pożyczki?

W momencie składania dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawca, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, musi zobligować się do wskazania formy zabezpieczenia finansowego. Dokumenty te będą obowiązkowe do złożenia jako załączniki do umowy o dofinansowanie. Jednocześnie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przedstawionych danych finansowych oraz zdolności kredytowej ekspert oceniający może wezwać, w ramach uzupełnień i poprawy wniosku, do przedstawienia np. promesy lub umowy kredytowej (jeśli taką formę zabezpieczenia wnioskodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie).

Webinar o Ścieżce SMART

Program Ścieżka SMART był tematem bezpłatnego webinaru, który poprowadziła dr inż. Natalia Kujawska. W trakcie spotkania zostały omówione główne założenia konkursu, jak i poszczególne moduły. Co ważne przedstawiliśmy, jakie pomysły mają największą szansę na otrzymanie dotacji. Zatem zapraszamy do pobrania nagrania z webinaru.