Bruksela nie określiła dokładnego zakresu tematyki projektów, a tym samym
nie stawia ograniczeń w konkursie EUREKA Innovative SMEs. Projekty
mogą składać firmy posiadające status mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Założenia EUREKI są bardzo zbliżone do tych, z którymi
spotkaliśmy się w Szybkiej Ścieżce (PO IR 1.1.1) z jedną różnicą, jaką jest
współpraca z partnerem zagranicznym.

EUREKA Innovative SMEs to konkurs realizowany w ramach programu
Horyzont Europa. Najbliższy nabór wniosków odbędzie się w lipcu, sier-
pniu lub wrześniu 2022 roku.

Jakie działania wspiera EUREKA?

To dotacja, która finansuje prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe.
Alokacja dla Polski to 1 950 000 EUR, a kwota ta może zostać zwiększona,
gdy okaże się, że wśród złożonych projektów wiele z nich zostało wysoko
ocenionych.

Poziom dofinansowania projektów EUREKA
Innovative SMEs

Poziom dofinansowania może wynosić nawet do 80% dla fazy badawczej
lub do 60% dla fazy rozwojowej. Każdy kraj, który bierze udział w progra-
mie ma własne zasady dotyczące dofinansowania projektów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez niezależnych
ekspertów, wskazanych przez Sekretariat Konkursu EUREKA. Projekty,
które otrzymają pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, składają
wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

EUREKA Innovative SMEs pozwala na prowadzenie prac badawczo-
-rozwojowych od niższych poziomów gotowości technologicznej. Przed
wnioskodawcami nie ma wymogu opracowania innowacji przełomowej,
ale nadal oczekuje się rezultatów prac B+R unikalnych na skalę między-
narodową i możliwych do szerokiej komercjalizacji.