Już w październiku 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzy nabór wniosków dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Dofinansowanie do projektów popłynie z KPO – Krajowego Planu Odbudowy w ramach A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Polska nie otrzymała jeszcze wszystkich funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, więc skąd środki dla przedsiębiorców z wyżej wymienionego sektora? 20 września 2022 podpisano Umowę Pożyczki, które reguluje wszystkie kwestie związane z realizacją projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program ARiMR zasiliły więc środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR); Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z PFR umowę w sprawie finansowania Krajowego Planu Odbudowy.

Co dofinansuje program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jakie są kryteria oceny projektów? Sprawdź poniżej.

Dla kogo dotacja z ARiMR?

Dofinansowanie przewidziano dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE lub wytwarzają produkty, które są wynikiem przetwórstwa. Warunki konieczne, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo to:

 • posiadanie statusu:
  – mikro przedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników; obrót poniżej 2 milionów euro),
  – małego przedsiębiorcy (od 10 do 49 pracowników; obrót poniżej 10 milionów euro),
  – średniego przedsiębiorcy (od 50 do 249 pracowników; obrót poniżej 50 milionów euro).
 • posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego producenta rolnego.

O dofinansowanie nie mogą starać się projekty dotyczące poniższych klas PKD:

 • destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi; z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia (11.01.Z)
 • produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (11.04.Z)
 • produkcja piwa (11.05.Z)
 • produkcja wyrobów tytoniowych (12.00.Z).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie zapowiedziane przez ARiMR ma naprawdę szeroki katalog kosztów kwalifikowanych. To dotacja na projekty inwestycyjne, w ramach których przedsiębiorcy mogą dofinansować:

Budowy budynków i budowli
przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków,

Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu
połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków,

Budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu
połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury,

Zakupu nowych maszyn i urządzeń
do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

Zakupu nowych środków transportu
spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
c) zwierząt przeznaczonych do uboju,

Zakupu i instalacji
na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

Zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego
 zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych,

Koszty ogólne
bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Projekt wsparty dofinansowaniem z ARiMR nie będzie mógł trwać dłużej niż 18 miesięcy. Musi zakończyć się do grudnia 2025 roku. Ważne jest, że do budżetu projektu przedsiębiorcy mogą wrzucić wszystkie koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (ale nie wcześniej niż 1 lutego 2020r.). Koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

Dofinansowanie ARiMR nie obejmie:

 • Podatków od towarów i usług (VAT),
 • Zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony
  od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu,
 • Wynagrodzenia pracowników przedsiębiorcy, który ubiega się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę (na czas określony i nieokreślony),
 • Zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Wysokość dofinansowania w ARiMR na jaką możesz liczyć

Wysokość wsparcia, na które możesz liczyć, jest uzależniona od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej przewidzianą na lata 2021-2027, przy czym maksymalny poziom dofinansowania został ustalony na pułapie 50%.

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Maksymalny poziom dofinansowania dla wnioskodawców to:

 • w przypadku przedsiębiorstw mikro: maksymalnie 3 mln PLN wsparcia,
 • w przypadku przedsiębiorstw małych: maksymalnie 10 mln PLN wsparcia,
 • w przypadku przedsiębiorstw średnich: maksymalnie 15 mln PLN wsparcia.

Dla przykładu; firma o statusie małego przedsiębiorcy zlokalizowana w województwie pomorskim może liczyć na 3 mln PLN dofinansowania, co będzie stanowiło 50% wartości projektu.

Nabór wniosków rusza 17 października 2022 r. i potrwa do 18 listopada 2022 r. Poniżej możesz umówić 15-minutowe spotkanie, podczas którego bezpłatnie przeanalizujemy szansę Twojego projektu.