Nowe technologie w zakresie energii to program wspierający rozwój innowacji
w ściśle określonych sektorach, branżach oraz obszarach zastosowań. Dokument
opracowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju definiuje kluczowe
technologie z obszaru energetyki, cele przedsięwzięcia, ale przede wszystkim zakres
tematyczny wspieranych projektów i ich konkretne rezultaty. Takie podejście ma
swoje mocne i słabe strony. Do mocnych, należy zaliczyć zawężenie tematyki projektów
do tych, które wspierają cel główny oraz pozwalają na opracowanie maksymalnie uży-
tecznych innowacji, gotowych do szerokiej komercjalizacji. Nowe technologie w
zakresie energii
są zamknięte na projekty „spoza listy”.

Tym, co charakteryzuje II konkurs ogłoszony w ramach Nowych technologii
w zakresie energii to podział okresu realizacji projektu na fazy:

  • faza I – dotyczy studium wykonalności,
  • faza II – dotyczy badań przemysłowych zmierzających do osiągnięcia TRL 6,
  • faza III – w tej fazie technologia zyskuje już finalną postać: jest gotowa do ko-
    mercjalizacji, co oznacza wymóg uzyskania odpowiedniej skali demonstracji.

Konkurs II programu Nowe technologie w zakresie energii wyznaczył 6
obszarów tematycznych, w które składany projekt musi się wpisywać. Drugi
nabór obejmuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ujęte w 1., 5. i 6. obszarze:

T1 | Obszar tematyczny – Energetyka solarna

T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej
i atmosferycznej.

T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie,
transporcie lub innych dziedzinach.

T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji.

T5 | Obszar tematyczny – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów
poprocesowych

T5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym
(metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemy-
słowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy.

T5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego,
spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na
paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania.

T5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie
ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji cie-
płowniczej.

T6 | Obszar tematyczny – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego
(geotermia).

T6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny.

T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji
ciepła i energii elektrycznej.

T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce.

T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizo-
wanych wód geotermalnych.

Wnioski do Nowych technologii w zakresie energii (konkurs II) możesz złożyć już
1 kwietnia. Nabór zakończy się 30 czerwca 2022 r o godzinie 16:00.

Sprawdź: Wszystkie informacje o dotacji Nowe technologie w zakresie energii II.
Sprawdź: Kto może starać się o dotację? Maksymalne poziomy dofinansowań.