W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 możesz pozyskać dla swojej firmy środki na tzw. Kredyt Ekologiczny. Jest to rodzaj dotacji, dzięki któremu otrzymasz finanse na realizację przedsięwzięć mających na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Instytucją, która odpowiada za nabór wniosków, jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z pomocą Kredytu Ekologicznego będziesz mógł zmodernizować infrastrukturę produkcyjną i budynki oraz zakup, instalację i uruchomienie odnawialnych źródeł energii. Znamy terminy dwóch naborów wniosków:

 • I tura: od 13 czerwca do 17 sierpnia
 • II tura: od 22 sierpnia do 21 listopada

Co zrobić, aby móc wnioskować o Kredyt Ekologiczny?

Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą wykorzystać Kredyt Ekologiczny na zwiększenie efektywności energetycznej. W tym celu musisz wykazać potrzeby i możliwości w tym zakresie. Niezbędne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który pozwoli zdefiniować w ramach planowanej inwestycji deficyty w obszarze gospodarowania energią. Raport ten wskaże nam działania, które je zniwelują i zwiększą sprawność energetyczną przedsiębiorstwa.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to rodzaj raportu określającego zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia, dzięki któremu zwiększymy efektywność energetyczną przedsiębiorstwa.

Raport z przeprowadzonego audytu energetycznego zawiera informacje dotyczące:

 • stanu technicznego i energetycznego przedsiębiorstwa,
 • kosztach generowanej energii,
 • rekomendacji w zakresie działań umożliwiających redukcję energii,
 • wydatków wynikających z rekomendacji działań,
 • zdefiniowania wymiernych korzyści energetycznych w wyniku wdrożenia wskazanych rekomendacji,
 • koncepcji i charakterystyki rozwiązań technicznych umożliwiających wdrażanie rekomendacji.

Należy podkreślić, że wprowadzono warunek dostępu do środków z kredytu ekologicznego, który mówi, że efektem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie minimum 30% progu oszczędności energii względem wartości początkowej.

Kto wykonuje audyt efektywności energetycznej?

Przed przeprowadzeniem audytu energetycznego, przygotuj dane z zakresu najbardziej energochłonnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Powinny dotyczyć wszystkich procesów i obszarów działalności firmy, które generują dużo energii. Warto również przygotować raporty lub informacje dotyczące stanu technicznego urządzeń i instalacji, które pozwolą określić rekomendacje dotyczące modernizacji lub wymiany infrastruktury. Ważne jest, abyś posiadał wstępną koncepcję działań, które w opinii podmiotu zlecającego audyt powinny zostać zrealizowane.

Audyt efektywności energetycznej realizowany jest przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub też indywidualnego eksperta, posiadającego wymagane pozwolenia i uprawnienia.

Z jakich elementów składa się raport z audytu efektywności energetycznej?

Raport z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej jest ustrukturyzowany. Może natomiast przyjmować różny kształt z uwagi na przedmiot badania czy też skalę analizowanych obszarów. Najczęściej dzieli się na kilka obszarów:

 • zestawienie i analiza danych dotyczących zużycia energii,
 • zestawienie i analiza stanu technicznego elementów poddanych audytowi,
 • określenie wykorzystania energii przez poszczególne elementy poddawane audytowi,
 • identyfikacja strat energii,
 • zdefiniowanie potencjału do generowania oszczędności i określenie rekomendacji do wdrożenia usprawnień,
 • określenie strategii wdrażania oszczędności energetycznych w analizowanych obszarach, 
 • zdefiniowanie i określenie kosztów wynikających ze wskazanych rekomendacji,
 • analiza opłacalności inwestycji, w tym wstępne określenie potencjalnego zwrotu z inwestycji.

Ile czasu trwa audyt energetyczny?

Okres realizacji audytu efektywności energetycznej uzależniony  jest od wielu czynników, na przykład od stanu i wielkości instalacji i urządzeń. Czas realizacji każdego audytu może się więc od siebie różnić. Przy mniej skomplikowanym i złożonym obiekcie audyt może zająć od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku bardzo złożonej inwestycji może potrwać nawet do kilku miesięcy.

Jakie są inne korzyści wynikające z audytu efektywności energetycznej?

Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorca może osiągnąć wiele innych korzyści. Audyt pozwoli na:

 • identyfikację obszarów, w których można wdrożyć zmiany, które pozwolą nam ograniczyć koszty energetyczne, co przynosi przedsiębiorcom realne oszczędności finansowe;
 • zdefiniowanie głównych procesów generujących koszty w przedsiębiorstwie pozwoli zreorganizować działalność;
 • weryfikację spełniania wymogów i przepisów w zakresie efektywności energetycznej (np. budynków);
 • reorganizację działalności w celu zwiększenia wartości firmy w wyniku kreowania wizerunku firmy jako dbającą o środowisko naturalne.

Chociaż szczegółowe wytyczne do kredytu ekologicznego zostaną opublikowane przez BGK 24 maja, mamy nadzieję, że wskazaliśmy powody, dla których warto zainteresować się tematem już dzisiaj. Jeśli natomiast zniechęca Cię do starania się o te środki słowo „kredyt”, to zapoznaj się z naszym artykułem „Kredyt, a jednak dotacja”.