Czym jest agenda badawcza?

To długoletnia strategia rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji. Rzetelnie przygotowana, może stać się istotnym narzędziem wspierającym zarządzanie projektami badawczymi realizowanymi w przedsiębiorstwie , prowadząc do zwiększenia jego innowacyjności i konkurencyjności.

Potencjał rynkowy projektów badawczych

Aby prawidłowo określić potencjał planowanych projektów badawczych, ważne jest przedstawienie w dokumencie agendy charakterystyki rynku pod kątem potrzeb i oczekiwań odbiorców, zachowań konkurencji oraz spodziewanych kosztów i przychodów. Przygotowując tę część agendy należy dokonać analizy wielkości i potencjału rynku, charakteru popytu i występujących trendów. Analizę najlepiej jest wykonać w odniesieniu do nowych cech i funkcjonalności rezultatów projektów, które będą decydowały o ich sukcesie rynkowym i wpływie na branżę.

Prace badawcze

Zasadniczym elementem każdej agendy badawczej jest precyzyjne opisanie zakresu prac badawczo-rozwojowych, które będą realizowane przez firmę w określonym horyzoncie czasowym. Właściwie sprecyzowane i opisane obszary badawcze, typ i zakres prac planowanych do przeprowadzenia, harmonogram ich realizacji oraz oczekiwane efekty pozwalają na właściwe zaplanowanie, a następnie realizację poszczególnych projektów badawczych oraz efektywną alokację zasobów niezbędnych do ich realizacji.

Zasoby

Kolejnym istotnym elementem agendy badawczej jest opis zasobów niezbędnych do realizacji zaplanowanej strategii, obejmujący posiadane lub planowane do pozyskania zasoby kadrowe (pracowników badawczych i pomocniczych oraz ich kwalifikacje i rolę w projekcie, zespół zarządzający projektem i jego doświadczenie i kompetencje) oraz niezbędne do prowadzenia zaplanowanych prac B+R zasoby techniczne. Istotne jest również odpowiednie zaplanowanie współpracy z jednostkami naukowymi, innymi przedsiębiorstwami czy IOB. Agenda badawcza powinna również zawierać budżet i harmonogram zakupu aparatury badawczej czy innych elementów służących realizacji prac wraz ze wskazaniem celu ich zakupu, sposobu wykorzystania i dostępności.

Analiza ryzyka i zabezpieczenie wyników

Ponieważ działalność badawcza obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia, ważnym elementem każdej agendy badawczej jest rzetelna analiza potencjalnego ryzyka i barier, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji prac czy komercjalizacji ich wyników. Równie istotne jest także wypracowanie efektywnych sposobów zapobiegania niepowodzeniom w projekcie oraz wskazanie metod niwelowania ich skutków.

Nieodzownym elementem strategii jest również zaplanowanie kwestii związanych z własnością intelektualną i właściwym zarządzaniem nią, w tym określenie sposobu ochroniony wyników zrealizowanych projektów oraz przeanalizowanie wystąpienia ryzyka naruszenia rozwiązań już objętych ochroną.

Wielu polskich przedsiębiorców tworzy agendy badawcze ad hoc, na potrzeby pozyskania dotacji unijnej – są one bowiem obligatoryjnym załącznikiem w konkursach dotyczących wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Tymczasem rzetelnie przygotowana, kompletna i przemyślana agenda badawcza  jest dokumentem, który powinna posiadać każda firma planująca rozwijać swoją działalność w oparciu o innowacje i badania. Właściwie przygotowany dokument daje bowiem możliwość sprawnego zarządzania działalnością B+R i szybkiego zidentyfikowania projektów o wysokim potencjale, stając się tym samym skutecznym narzędziem wspierającym rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej firmy.