Trwa nabór wniosków do konkursu Agencji Badań Medycznych. Regulamin konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania i oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych (ABM/2022/2) został zaktualizowany. Co się zmieniło?

Konkurs ABM/2022/2 – aktualizacja regulaminu

Agencja Badań Medycznych dokonała kilku istotnych aktualizacji regulaminu w zakresie kryteriów oceny projektów:

„Komercjalizacja wyrobu będzie odbywała się w ramach własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”
Zwiększono liczbę możliwych do przyznania punktów (przez każdego z ekspertów) z 5 do 12. W konsekwencji zwiększeniu uległa całkowita liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów (ze 152 do 166 pkt).

„Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?”
Wprowadzono zapis dopuszczający do udziału w konkursie podmioty, które prowadzą działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (lub usług powiązanych). Dodatkowo, kryterium te zmieniło się pod względem wymaganej kwoty sumarycznego przychodu netto przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za dwa ostatnie lata obrotowe: z 4 MLN PLN do 2 MLN PLN.  Mogą być również wykazywane przychody ze sprzedaży usług.

Dlaczego Agencja Badań Medycznych wprowadziła powyższe zmiany w regulaminie konkursu ABM/2022/2? Jak sama określa, intencją która doprowadziła do zmian jest podkreślenie wagi konkursu, oraz jego wyników, tak, aby zapewnić Polsce rozwój biotechnologiczny.