Kolejna edycja konkursu ABM, która ruszyła 4 października 2022 roku, dedykowana jest projektom z branży medycznej. Tym razem dofinansowanie obejmie koszty opracowania innowacyjnych wyrobów medycznych opartych na sztucznej inteligencji. Celem Agencji Badań Medycznych jest wsparcie efektywnej diagnostyki w czasie leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi. 

W konkursie mogą startować zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa, prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe. Dopuszcza się także udział konsorcjów, ale muszą one spełnić określone kryteria.  

Maksymalna kwota dofinansowania na badanie niekliniczne to 3 mln zł oraz 10 mln zł na badania kliniczne.  

Nabór trwa od 04. października 2022 do 12. stycznia 2023 roku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z ABM/2022/7?

Tak jak wspominaliśmy w programie ABM mogą startować: 

  • duże przedsiębiorstwa, 
  • MŚP
  • konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych i podmiotów leczniczych (łącznie maksymalnie 4 podmioty) w których liderem jest przedsiębiorca.   

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca jednopodmiotowy/lider konsorcjum uprawniony do składania wniosków musi:

  • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe,
  • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadać przynajmniej oddział lub zakład),
  • być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • udokumentować posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości i formie dla wnioskodawcy,
  • ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej w programie.

Wnioskodawca powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz musi doświadczenie stosowne do specyfiki projektu.

Na co można przeznaczyć otrzymaną dotację?

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i te wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Katalog kosztów obejmuje działania związane z badaniami podstawowymi, badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi oraz działania związane z wdrożeniem i komercjalizacją wyrobów medycznych. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Co ważne, koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają one poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM,

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie projektów w ramach programu to aż 30 mln zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 

  • na badanie niekliniczne: 3 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 2 lata)
  • na badanie kliniczne: 10 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 6 lat).