1. Co to jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na badania i rozwój to instrument fiskalny, który pozwala podatnikom CIT i PIT podwójnie odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

2. Jakie są koszty kwalifikowane?

Do kosztów kwalifikowanych jakie można rozliczyć w ramach ulgi B+R należą:

 • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zaangażowanych w działalność B+R – w tym wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 •  korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 •  uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

3. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi B+R?

Poniżej lista warunków jakie należy spełnić, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany i podatnik mógł skorzystać z ulgi B+R:

 • koszty na działalność badawczo-rozwojową muszą stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy PIT i CIT,
 • koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych,
 • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawach PIT i CIT,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

4. Kto może rozliczać ulgę B+R?

Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, formy prawnej czy profilu działalności gospodarczej, który realizuje działania badawczo-rozwojowe tj. „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

5. Czy uzyskanie ulgi B+R wymaga przejścia skomplikowanej procedury?

Nie, uzyskanie ulgi B+R nie wymaga przejścia skomplikowanej procedury składania i oceny wniosków analogicznej do procedur znanych z dotacji unijnych. Skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania podatkowego:

 • Załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, lub
 • Załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Podatnik zobowiązany jest natomiast do prowadzenia ewidencji kosztów rozliczanych jako koszty działań badawczo-rozwojowych.

6. Czy konieczne jest wykazanie poziomu innowacyjności?

NIE. Aby skorzystać z ulgi B+R nie ma konieczności wykazania poziomu innowacyjności na skalę co najmniej regionu. W celu uznania, że mamy do czynienia z działalnością rozwojową, wystarczające jest wprowadzenie zmian/ulepszenia w istniejącym już w przedsiębiorstwie produkcie/usłudze na poziomie przedsiębiorstwa. Działalność badawczo-rozwojowa to zarówno zmiana dająca zupełnie nowy produkt jak również zmiana cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu lub procesu.

7. Czy aby rozliczyć ulgę B+R działania muszą zakończyć się sukcesem?

NIE. W celu rozliczenia ulgi B+R nie ma obowiązku zakończania sukcesem prowadzonych działań badawczo-rozwojowych. Tym samym podatnik ma prawo ująć koszty kwalifikowane nawet w przypadku, gdy produkt ostatecznie nie wszedł na rynek lub nie rozpoczęto nawet jego produkcji (produkt nie przeszedł testów itp.). Tym samym liczy się fakt poniesienia wydatku traktowanego jako koszt kwalifikowany a nie efekt zakończonych prac.