Pozyskiwanie dotacji unijnych jest obecnie utrudnione z uwagi na ciągły brak uruchomienia środków z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu INFOSTRATEG z terminem składania wniosków do 18.08.22 r.

INFOSTRATEG stanowi szansę na pozyskanie dotacji dla krajowych podmiotów rozwijających technologie opierające się na sztucznej inteligencji (SI).

Jakie inwestycje wspiera program INFOSTRATEG?

INFOSTRATEG jest szansą na pozyskanie dotacji dla podmiotów rozwijających innowacje oparte na SI w jednym z czterech obszarów tematycznych:

  • narzędzi i technologii umożliwiających opracowanie systemów przetwarzania mowy wykorzystywanych przez lekarzy i pacjentów,
  • autonomicznych i inteligentnych maszyn pozwalających zwiększyć efektywność procesu zbierania jabłek,
  • oprogramowania umożliwiającego automatyzację obsługi korespondencji cyfrowej, które skróci czas obsługi interesariuszy oraz pozwoli zwiększyć efektywność przedsiębiorców, urzędów i innych podmiotów,
  • stworzenia cyfrowego asystenta, dostępnego na urządzeniach telekomunikacyjnych (np. tablet lub smartfon), który wspierałby interesariuszy w kontakcie z urzędami i instytucjami publicznymi.

Czy moja firma może aplikować o dotacje?

O pozyskanie dofinansowania mogą aplikować przedsiębiorcy, jednostki naukowe i konsorcja opracowujące nowatorskie rozwiązania wykorzystujące SI w jednym z czterech ww. obszarów. W ramach programu INFOSTRATEG możesz kwalifikować koszty: badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Oznacza to, że możesz aplikować o dofinansowanie zarówno na początkowym etapie rozwoju koncepcji, jak i na późniejszym etapie, na którym zamierzasz już udoskonalać i testować rozwiązanie.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w konkursie Infostrateg.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Jakie wydatki można sfinansować?

Najnowszy konkurs pozwala na szerokie możliwości dofinansowania projektu. Przeznaczenie funduszy jest następujące:

Wynagrodzenia

Pełne koszty wynagrodzeń wraz ze składnikami pozapłacowymi zespołu B+R oraz personelu technicznego zatrudnionego przy projekcie w formie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Podwykonawstwo

Koszty usług podmiotów zewnętrznych, którym zlecane jest wykonanie konkretnych prac merytorycznych związanych z projektem pod nadzorem podmiotu wnioskującego o fundusze. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych jak np. usługi prawne, usługi administracyjno-księgowe, czy przygotowanie wniosku o dotacje.

Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wydatki związane z aparaturą naukowo-badawczą oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi do celów badawczych. Są nimi również koszty wartości niematerialnych i prawnych jak np. koszty licencji, know-how czy też patentów.

Koszty budynków i gruntów

Raty dzierżawne, raty użytkowania wieczystego i amortyzacja budynków w zakresie i w czasie niezbędnym do realizacji projektu.

Pozostałe koszty operacyjne

Wydatki związane z kupnem materiałów, środków eksploatacyjnych i innych niezbędnych do realizacji merytorycznej części przedsięwzięcia, jak również realizacji prac przedwdrożeniowych.

Koszty narzędzi i sprzętu

Koszty narzędzi i sprzętu, które wykorzystywane będą w okresie realizacji prac przedwdrożeniowych.

Koszty pośrednie

Koszty niebędące bezpośrednio związane z realizacją merytorycznej części przedsięwzięcia, wyliczane jako procent od pozostałych kwalifikowanych wydatków projektu z wyłączeniem podwykonawstwa. Te środki mogą zostać przeznaczone na cały proces zarządzania projektem jak np. realizacja kontroli projektu, opracowywanie dokumentów rozliczających, czy też opłaty związane z wynagrodzeniem firm zewnętrznych specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji.

Jaki jest maksymalny limit finansowania projektu?

Przedsiębiorstwo aplikujące o dotacje w ramach obszarów tematycznych “Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy”, “Inteligentny dyspozytor korespondencji” i “Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej” może otrzymać do 10 mln zł wsparcia finansowego. Firmy planujące projekty w obszarze tematycznym „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” mogą aplikować o dotacje w wysokości do maksymalnie 40 mln zł.

Tożsame limity funduszy na dane obszary tematyczne przysługują jednostkom naukowym.

Na jakim poziomie znajduje się finansowanie poszczególnych prac projektowych?

Intensywność dotacji dla twojej firmy została określona w rozporządzeniu MNiSW w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR.

Dla przedsiębiorstw małych/mikro:

100% na badania podstawowe, 70% na badania przemysłowe, 45% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe.

Dla przedsiębiorstw średnich:

100% na badania podstawowe, 60% na badania przemysłowe, 35% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe.

Dla przedsiębiorstw dużych:

100% na badania podstawowe, 50% na badania przemysłowe, 25% na prace rozwojowe, 90% na prace przedwdrożeniowe.

Na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe możesz zyskać premie 10-15% dotacji w wyniku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu.

Część dotacji dotycząca realizacji prac przedwdrożeniowych projektu finansowana jest z pomocy de minimis, której limit dla okresu trzyletniego dla jednego podmiotu wynosi 200 tys. euro.

Podsumowanie

Program strategiczny INFOSTRATEG oferuje fundusze na finansowanie i skuteczną realizację projektu tym podmiotom, które specjalizują się w rozwoju rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i implementowaniu ich w te obszary gospodarki, które w największym stopniu zwiększają krajowy potencjał SI.

Szczegółowe informacje na temat programu, procesu opracowywania wniosku, możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, czy też zarządzania dotacją znajdziesz tutaj.

W InnovaTree oferujemy państwu pomoc oraz stałą współpracę w procesie obsługi dotacji unijnych poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych, oraz kompleksowe rozliczanie dotacji unijnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzaniu projektami oraz w kompleksowej obsłudze firm, co potwierdzają pozytywne opinie naszych klientów.

Przejdź do zakładki Case Study, aby sprawdzić projekty, na które pozyskaliśmy dotację.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w konkursie Infostrateg.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND