Nowe technologie dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub usługi będą mogły aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację (tzw. premia technologiczna) na wdrażanie nowych technologii. Poprzez wdrożenie rozumie się nabycie środków trwałych a także przeprowadzenie prac budowlanych, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyska zdolność do poszerzenia swojej oferty o nowe produkty lub usługi. Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 MLN PLN. W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Najbliższy nabór wniosków ruszy w 2024 roku.

Co należy wiedzieć o Kredycie Technologicznym?

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego z funduszy UE mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Nowa technologia może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Technologia powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce. Co ważne, technologia musi być nowa, czyli nie może być stosowana dotąd w przedsiębiorstwie i praktyce gospodarczej. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. autorskie pomysły dotyczące produkcji przedmiotów lub obróbki elementów, pozwalający zaoszczędzić czas, materiał, energię lub pieniądze w firmie.

Co można zyskać?

W ramach kredytu na innowacje technologiczne można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie tzw. premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank. Może ona wynieść nawet 6 mln zł i być udzielona do wysokości 70% wydatków kwalifikowanych. Konkurs Kredyt na innowacje technologiczne ma najwyższy wskaźnik sukcesu (70 proc.) wśród konkursów PO IR (aż 7 na 10 firm z sektora MŚP uzyskało dofinansowanie).

Dotacja umożliwi pokrycie kosztów związanych z…

 • zakupem, wytworzeniem, a także montażem i uruchomieniem nowych lub używanych środków trwałych, tj. maszyny, linie technologiczne i inne,
 • zakupem robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków w części produkcyjnej,
 • zakupem patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • zakupem nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego,
 • najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub ich części,
 • wykonaniem ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych.

Jakie wymagania należy spełnić?

Firma musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiadać zdolność kredytową – obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa lub
  warunkowa umowa kredytowa z banku komercyjnego współpracującego z BGK (lista banków);
 • firma musi posiadać gotową technologię do wdrożenia (własną lub nabytą). Technologia powinna wpływać na innowacyjność wyrobu, który będzie dzięki niej wytwarzany.

Innowacja technologiczna – co oznacza w konkursie PO IR 3.2.2?

Innowacyjność rozpatrywana jest na tle oferty konkurencji oraz stanu techniki – powinniśmy dobrze przemyśleć, jakie cechy wdrażanego rozwiązania faktycznie decydują o jego nowości i unikalności. Istotne, aby cechy te wynikały ze zrealizowanych prac B+R, a więc świadczyły o uzyskaniu postępu w stanie wiedzy i rozwoju know-how. Liczą się mierzalne i konkretne wskaźniki innowacyjności, które eksperci mogą w obiektywny sposób zweryfikować.

Przedmiotem wdrożenia może być zarówno innowacja produktowa (przykładowo – nowy rodzaj opakowania), jak i innowacja procesowa – nowy proces technologiczny, rozumiany jako sposób wytwarzania, który został zasadniczo zmieniony lub udoskonalony. W praktyce oba rodzaje innowacji często przenikają się, tzn. zmieniony proces pozwala uzyskać doskonalszy produkt.

Szczególnie ważna jest kwestia tzw. innowacyjności w maszynie. Dotacji nie otrzymają projekty, w których wnioskodawca uzyskuje oczekiwane korzyści wyłącznie poprzez nabycie nowocześniejszych niż posiadane urządzeń, które będzie w rutynowy sposób obsługiwać. Kluczem do sukcesu jest możliwość wykazania, że nowy park maszynowy stanowi narzędzie do zastosowania własnego, unikalnego know-how. Przykładowo – dzięki realizacji prac B+R opanowaliśmy proces, który wymaga zastosowania określonych urządzeń, ale sposób ich wykorzystywania, ustawienia i przyjęte parametry pracy są nieoczywiste i znamy je tylko my.