Rusza kolejna edycja konkursu Granty na Eurogranty – nabór został ogłoszony 25 lutego 2021 roku na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do MŚP planującego realizację projektu w ramach jednego z Programów UE: Horyzont Europa (dawniej znany jako Horyzont 2020), COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wsparcie finansowe można uzyskać na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Katalog kosztów obejmuje m.in:

 • finansowanie kosztów usług doradczych, umożliwiających przygotowanie projektu oraz kosztów opracowania studium wykonalności,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych w przygotowanie projektu,
 • koszty organizacji spotkań lub podróży służbowych związanych z poszukiwaniem partnerów projektu,
 • wydatki związane z tłumaczeniem dokumentacji aplikacyjnej.

Poziom dofinansowania

Pula środków w konkursie wynosi 5 mln złotych, z czego 1 mln złotych przeznaczono na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim a 4 mln na projekty zlokalizowane w pozostałych województwach. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% całkowitych kosztów realizacji projektu natomiast kwota dofinansowania jednego projektu może wynieść maksymalnie nawet 280 060 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju firmy oraz konieczności poniesienia kosztów opracowania studium wykonalności. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyróżnić można cztery pułapy maksymalnego poziomu dofinansowania:

 • 280 060 zł – przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie, ponoszący koszty opracowania studium wykonalności
 • 239 310 zł – przedsiębiorcy aplikujący w konsorcjum, ponoszący kosztu opracowania studium wykonalności
 • 64 000 zł – przedsiębiorcy aplikujący samodzielnie, nieponoszący kosztu opracowania studium wykonalności
 • 23 250 zł – przedsiębiorcy aplikujący w konsorcjum, nieponoszący kosztu opracowania studium wykonalności

Finansowanie w ramach programu będzie formą pomocy de minimis, natomiast przyznana pomoc będzie miała charakter ryczałtowy, co oznacza uproszczony sposób rozliczania projektu bez konieczności przedstawiania pełnej dokumentacji księgowej.

Termin naboru wniosków

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 roku do 27 stycznia 2022 roku, terminy zgłoszeń prowadzone są w pięciu dwumiesięcznych rundach:

 • Runda I: 01.04.2021 – 31.05.2021
 • Runda II: 01.06.2021 – 02.08.2021
 • Runda III: 03.08.2021 – 30.09.2021
 • Runda IV: 01.10.2021 – 30.11.2021
 • Rudna V: 01.10.2021 – 30.11.2021

Po zakończeniu których następuje oceny wniosków złożonych w każdej z rund.

Należy zwrócić uwagę, że intensywność dofinansowania kosztów projektu w ramach programu Granty na Eurogranty uzależniona jest od wyników oceny złożonego w ramach Programów UE wniosku aplikacyjnego.

Poziom dofinansowania vs liczba uzyskanych punktów

Wskazany wyżej maksymalny poziom dofinansowania wynoszący 100% przyznany będzie jedynie aplikantom, którzy otrzymają wsparcie w Programie UE (lub uzyskają certyfikat Seal of Excelence – Horyzont 2020). Beneficjenci konkursu, którzy w ramach oceny złożonego w Programie EU wniosku otrzymają mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny, zobligowani będą do zwrotu środków przyznanych w ramach dofinansowania z Grantów na Eurogranty. W pozostałych przypadkach tzn. gdy uzyskana liczba punków w ocenie wniosku wyniesie powyżej 50% ale złożony projekt nie uzyska dofinansowania w Programie EU, procentowa wartość dofinansowania będzie wprost proporcjonalna do uzyskanej wartości punktów w stosunku do wartości maksymalnej. Powyższe dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do Programu EU z wyłączeniem kosztów opracowania studium wykonalności, które nie podlegają pomniejszeniu i zwrotowi i wynoszą maksymalnie 216 600 zł w każdym przypadku, gdzie studium stanowi niezbędny załącznik do wniosku i jednocześnie jego koszt nie jest kwalifikowalny w ramach danego programu UE.

0 PLN za przygotowanie wniosku do EIC Accelerator

Dzięki dofinansowaniu z Granty na Eurogranty można sfinansować wynagrodzenie firmy doradczej która przygotuje dokumentację do konkursu EIC Accelerator. Przypomnijmy, że do EIC Accelerator mogą składać wnioski firmy z sektora MŚP oraz małe spółki o średniej kapitalizacji” (do 500 pracowników). Więcej informacji w poniższym filmie: